Fundacja Głębokiej Demokracji powstała na początku 2010 roku. Jej misją jest jak najskuteczniejsze dzielenie się ideą głębokiej demokracji, która jest nie tylko metodą, ale i sposobem istnienia, podejmowania decyzji oraz rozwoju osobistego, relacyjnego, rodzinnego, organizacyjnego i politycznego.

Wizją fundacji jest stworzenie świata, w którym ludzie będą podzielać głęboko demokratyczne idee kierując się nimi we wzajemnych relacjach, w relacji do świata, a także w relacji do samych siebie.

Idea głębokiej demokracji zakłada, że we współczesnym świecie powinny być reprezentowane i przedstawione wszystkie stanowiska oraz głosy, w szczególności grup i osób marginalizowanych, defaworyzowanych oraz świadomie bądź nieświadomie wykluczanych społecznie. Wskazuje na konieczność włączenia w dyskurs społeczny naszych emocji, które powstają w wyniku niemożliwych do uniknięcia i wyeliminowania różnic społecznych, kulturowych, barier, rang i przywilejów.

Skutecznymi narzędziami psychologii procesu do pracy z grupami lub organizacjami, opartymi na zasadach głębokiej demokracji, są procesy grupowe (facylitacja) oraz spotkania noszące nazwę „Forum Głębokiej Demokracji”. Pozwalają one na wyrażenie, dopełnienie i w efekcie przekształcenie różnych punktów widzenia, poglądów, postaw oraz ról.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.