• Podstawy Głębokiej Demokracji i podstawy facylitacji
  • Głęboka Demokracja w praktyce, praca z konfliktami i grupami
  • Sztuka facylitacji, pracy z grupami, Forum Głębokiej Demokracji, metody mediacji i coachingu w duchu Głębokiej Demokracji
  • Zarządzania oraz liderowania w grupach i organizacjach, polityce, edukacji.
  • Facylitacja procesów grupowych oraz Otwartego Forum Głębokiej Demokracji. Praktyczne zastosowanie GD w życiu i w pracy trenera, facylitatora, mediatora, coacha, konsultanta.
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.