Głęboka Demokracja

Głęboka demokracja – czym jest?

„Głęboka Demokracja to nasze poczucie, że świat jest tutaj, żeby nam pomóc stać się jednością oraz, że my jesteśmy tutaj, żeby pomóc światu stać się jednością.” – Arnold Mindell

Fundacja Głębokiej Demokracji powstała na początku 2010 roku. Jej misją jest jak najskuteczniejsze dzielenie się ideą głębokiej demokracji, która jest nie tylko metodą, ale i sposobem istnienia, podejmowania decyzji oraz rozwoju osobistego, relacyjnego, rodzinnego, organizacyjnego i politycznego.

Wizją fundacji jest stworzenie świata, w którym ludzie będą podzielać głęboko demokratyczne idee kierując się nimi we wzajemnych relacjach, w relacji do świata, a także w relacji do samych siebie.

Idea głębokiej demokracji zakłada, że we współczesnym świecie powinny być reprezentowane i przedstawione wszystkie stanowiska oraz głosy, w szczególności grup i osób marginalizowanych, defaworyzowanych oraz świadomie bądź nieświadomie wykluczanych społecznie. Wskazuje na konieczność włączenia w dyskurs społeczny naszych emocji, które powstają w wyniku niemożliwych do uniknięcia i wyeliminowania różnic społecznych, kulturowych, barier, rang i przywilejów.

Skutecznymi narzędziami psychologii procesu do pracy z grupami lub organizacjami, opartymi na zasadach głębokiej demokracji, są procesy grupowe oraz spotkania noszące nazwę „Forum Głębokiej Demokracji”. Pozwalają one na wyrażenie, dopełnienie i w efekcie przekształcenie różnych punktów widzenia, poglądów, postaw oraz ról.

Zasady Głębokiej Demokracji z doskonałym skutkiem stosuje się już od ponad 30 lat praktycznie na całym świecie, w takich obszarach jak:

  • Biznes, firmy consultingowe i szkoleniowe, samorządy, administracja państwowa, działy HR i PR,
  • Organizacje pozarządowe, aktywność społeczna, wszelkie działania partycypacyjne,
  • Obszary, gdzie występują konflikty i napięcia społeczne pomiędzy dużymi (oraz małymi) grupami /na każdym tle/,
  • Rodziny, związki partnerskie, organizacje,
  • Edukacja,
  • Negocjacje i mediacje.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!