Cele Fundacji

  1. Promowanie i nauczanie idei oraz praktyki Głębokiej Demokracji, a także demokracji uczestniczącej, budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych oraz rozwiązywanie konfliktów społecznych.
  2. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc w integracji, reintegracji oraz włączaniu w tkankę społeczną osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osób mających trudności z readaptacją społeczną.
  3. Powiększanie świadomości oraz dobrostanu psychologicznego osób pochodzących z marginalizowanych, dyskryminowanych i defaworyzowanych grup społecznych oraz osób z grup potencjalnie zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i społecznym wykluczeniem.
  4. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  5. Działalność na rzecz: rozwoju samoświadomości, upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu psychiki ludzkiej, dynamiki relacji interpersonalnych, zmniejszenia dyskryminacji, redukcji przemocy oraz patologii społecznych, powiększanie świadomości w zakresie głębokiej demokracji również w odniesieniu do bogactwa psychiki oraz wewnętrznego życia człowieka.
  6. Promocja i organizacja wolontariatu skupionego wokół teorii i praktyki funkcjonowania Głębokiej Demokracji.