Statut Fundacji

Jednolity tekst statutu – Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 13.04.2019 podjętej przez Zarząd Fundacji Głębokiej Demokracji w składzie Agnieszka Garbolińska, Kornelia Rosłoniec i Dorota Hemi.

Statut Fundacji „Fundacja Głębokiej Demokracji”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Robert Palusiński zwany w dalszej części Statutu Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym z dnia 18 stycznia 2010 r. sporządzonym w kancelarii notarialnej notariusz Agnieszka Kozek Kraków pl. Kossaka 3, pod numerem repertorium A nr 194/2010 fundację o nazwie „Fundacja Głębokiej Demokracji” zwaną dalej Fundacją.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) i na podstawie niniejszego Statutu.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana jest z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa

4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

3. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

§ 4

Celami Fundacji są:

1. Promowanie i nauczanie idei oraz praktyki Głębokiej Demokracji, a także demokracji uczestniczącej, budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych oraz rozwiązywanie konfliktów społecznych.

2. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc w integracji, reintegracji oraz włączaniu w tkankę społeczną osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osób mających trudności z readaptacją społeczną.

3. Powiększanie świadomości oraz dobrostanu psychologicznego osób pochodzących z marginalizowanych, dyskryminowanych i defaworyzowanych grup społecznych oraz osób z grup potencjalnie zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i społecznym wykluczeniem.

4. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

5. Działalność na rzecz: rozwoju samoświadomości, upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu psychiki ludzkiej, dynamiki relacji interpersonalnych, zmniejszenia dyskryminacji, redukcji przemocy oraz patologii społecznych, powiększanie świadomości w zakresie głębokiej demokracji również w odniesieniu do bogactwa psychiki oraz wewnętrznego życia człowieka.

6. Promocja i organizacja wolontariatu skupionego wokół teorii i praktyki funkcjonowania Głębokiej Demokracji.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie finansowe, organizacyjne i merytoryczne inicjatyw społecznych oraz edukacyjnych,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) wykonywanie zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej,

4) działania wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5) działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

6) działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, merytorycznie, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie efektywnego zarządzania zasobami i wiedzą,

7) organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów kształcących umiejętności psychospołeczne, komunikacyjne i psychologiczne,

8) rozwijanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie wielokulturowym,

9) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a zwłaszcza bezrobotnych na terenie miejskim i wiejskim,

10) inicjowanie i wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych metod nauczania wśród nauczycieli oraz współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki i metody nauczania,

11) współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,

12) wspieranie rozwoju idei Głębokiej Demokracji oraz zarządzania partycypacyjnego w firmach, instytucjach i samorządach,

13) organizowanie akcji społecznych,

14) tworzenie, przeprowadzanie oraz wspieranie programów w zakresie psychoedukacji i psychoprofilaktyki, w tym także organizowanych przez inne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne,

15) współpracę z instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie stosowania i rozwijania psychologii praktycznej,

16) stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej członków oraz osób skupionych wokół idei Fundacji,

17) wzmacnianie głosu dzieci i młodzieży, a także osób starszych oraz zwiększanie uczestnictwa tych grup w polityce i podejmowaniu decyzji politycznych, społecznych i gospodarczych,

18) organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów kształcących umiejętności psychologiczne i zwiększające świadomość oraz możliwość wpływania na życie własne w odniesieniu do społeczeństwa,

19) wzmacnianie głosu, w tym z wykorzystaniem działań kulturalno-artystycznych, wszelkich grup społecznych zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem, a w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę, wyznanie, tożsamość seksualną, niepełnosprawność,

20) rozwój i wdrażanie idei Głębokiej Demokracji w firmach, instytucjach, samorządach, placówkach kulturalnych, oświatowych, opiekuńczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach pożytku publicznego,

21) prowadzenie działalności informacyjnej, upowszechniającej i wydawniczej dotyczącej celów Fundacji,

22) działania na rzecz upowszechniania w społeczeństwie idei kształcenia ustawicznego,

23) działania na rzecz równości szans w dostępie do edukacji i zatrudnienia,

24) kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw człowieka i demokracji,

25) edukowanie społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć,

26) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, w zakresie w jakim wspiera on cele statutowe Fundacji,

27) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i ich publikacja w zakresie celów statutowych,

28) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami,

29) wzmacnianie i ułatwienie dostępu do mediów takich jak prasa, radio, telewizja, internet, a w szczególności do mediów niezależnych, społecznych i partycypacyjnych osobom wykluczanym lub dyskryminowanym bądź zagrożonych dyskryminacją albo wykluczeniem społecznym.

§ 6

1. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,

2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. Dochodów z majątku Fundacji,

5. Programów Unii Europejskiej,

6. Dochodów z aktów nieruchomości i praw majątkowych,

7. Odsetek i depozytów bankowych.

8. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

9. Umów sponsorskich

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 9

Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu jest Kierownikiem Fundacji.

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 7 członków.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Na cztery miesiące przed końcem kadencji Prezes Zarządu wyznacza nowy skład Zarządu na kolejną kadencję.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz jednego do sześciu członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

4. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a) śmierci,

b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

d) odwołania z funkcji członka Zarządu przez Zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie z pominięciem głosu osoby odwoływanej.

e) zakończenia kadencji.

6. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż dwa razy w roku lub na wniosek przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

7. Obrady Zarządu mogą się również odbywać za pomocą internetu, a głosowania mogą być prowadzone również drogą internetową.

8. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.

9. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał, podjętych jednogłośnie, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.

10. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje jako wolontariusze lub odpłatnie.

§ 11

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,

b) podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,

d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

e) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

g) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji,

i) uchwalanie regulaminów.

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie w nieograniczonym zakresie lub dwóch innych członków Zarządu łącznie, lub vice prezes samodzielnie w zakresie zobowiązań do 10 000 (dziesięć tysięcy) zł.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu. W szczególności nawiązuje on i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w uchwale Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Zmiany w statucie Fundacji może dokonać Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub na wniosek Fundatora.

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

§ 14

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 15

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 17

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednogłośnej uchwały.

§ 18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§ 19

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

5. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

§ 20

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§ 21

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 22

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Warszawa, 2019 r.