PRAWA CZŁOWIEKA

PRAWA CZŁOWIEKA

Wprowadzenie

Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności osobowej, przysługują każdemu bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek (uniwersalizm praw człowieka). Prawa człowieka należy traktować zatem zarówno jako kategorię praw moralnych, jak i pozytywnych. 

Prawa człowieka mają charakter powszechny (przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, płci, przynależności do danej grupy społecznej czy statusu majątkowego), naturalny (wynikają z samej istoty człowieczeństwa – mamy je, ponieważ jesteśmy ludźmi), przyrodzony (przysługują każdemu od chwili urodzenia, nie wynikają z woli państwa, a wywodzone są z istoty człowieczeństwa; państwo ich nie nadaje, a jedynie potwierdza), niezbywalny (przypisane są do każdej jednostki ludzkiej i nie można się ich zrzec), niepodzielny (wszystkie kategorie i generacje praw stanowią integralną i współzależną całość). 

Prawa człowieka wyznaczają granice władzy większości w społeczeństwach demokratycznych”. (Marek Nowicki, HFPCz) Możemy zatem uznać, że chronią mniejszości przed rządami większości. Nie ma demokracji bez praw człowieka, nie sposób również mówić  mówić o poszanowaniu praw człowieka w systemie innym niż demokratyczny.

Koncepcja praw człowieka rozwinęła się po bolesnych doświadczeniach II Wojny Światowej; w Polsce – w latach 90. po upadku systemu komunistycznego.

Z prawami człowieka powiązane jest pojęcie państwa prawnego, inaczej państwa prawa: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym” (Art.2 Konstytucji RP z 1997 roku). W państwie prawnym reguły gry między jednostką i władzą są jasne i powszechnie znane, rządzi przejrzyste prawo, a nie arbitralna wola urzędnika czy funkcjonariusza.

Parwa człowieka dotyczą relacji: jednostka – państwo, są to prawa indywidualne, nie zaś zbiorowe (kolektywne).

Gwarancje praw człowieka (potwierdzone, nie nadane) znajdują się w m.in.konwencjach, konstytucji, ustawach. 

Największe naruszenia praw człowieka występują ze strony państwa: za zgodą, z powodu zaniechania lub przyzwolenia. W sprawnie działającym państwie prawa istnieją skuteczne narzędzia ochrony praw człowieka i są one dostępne dla każdego obywatela. Przykłady: sądy (konstytucyjne i administracyjne), parlamentarni rzecznicy praw, instytucje obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i obywatelskiego referendum, obywatelskie prawo skargi do trybunału konstytucji. Dobry system polityczny państwa z wyraźnie rozdzielonymi, kontrolującymi się wzajemnie i równoważącymi się władzami: ustawodawczą i sądowniczą ułatwia ich ochronę.

Pojęcia podstawowe 

Godność osobowa. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa” (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948 r.). „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.  Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych” (Art. 30.Konstytucji RP).  Godność osobowa wynika z samego faktu bycia człowiekiem. Z godności osobowej wywodzi się koncepcja wolności i równości. 

Prawa materialne. Prawa materialne przysługują każdej osobie, dzielimy je na: prawa i wolności. Przykłady: prawo do życia, prawo do nauki, prawo do wolności i bezpieczeństwa, wolność sumienia, wolność wyznania. Wolności wiążą się z zakazem ingerowania państwa. 

Prawa proceduralne.  Są to sposoby działania i związane z nimi instytucje, pozwalające jednostce wyegzekwować od rządzących przestrzeganie wolności i realizację praw. Przykłady: prawo do sądu, petycji, prawa wyborcze. 

Prawa absolutne. Praw absolutnych jest mało i obejmują: wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania, wolność od niewolnictwa. Prawo  absolutne – prawo, którego w żaden sposób nie można ograniczać. 

Prawa ograniczone. Większość praw, pod pewnymi warunkami, można ograniczyć. Warunkiem jest ściśle określona sytuacja, przy czym istotna jest zasada proporcjonalności (ograniczenie proporcjonalne do sytuacji). Ograniczając jakieś prawo, państwo może powołać się na: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, ochronę dobrobytu i gospodarki kraju, ochronę zdrowia i moralności, ochronę porządku publicznego i zapobieganie przestępstwom, ochronę praw i wolności innych osób. Ponadto państwo może, w ustawowo określonych przypadkach, wprowadzać ograniczenia podstawowych praw i wolności ze względu na nadzwyczajne okoliczności, takie jak stan wojny czy klęski żywiołowej. To, czy ograniczając prawa nie naruszono warunków zezwalających na ograniczenie, bada Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Generacje praw człowieka. Powstały w różnym czasie w wyniku ewolucji koncepcji ochrony praw człowieka. Generacja pierwsza: prawa osobiste i polityczne. Generacje druga (odnoszą się do sfery materialnej i oraz poziomu udziału w wykorzystywaniu dóbr materialnych): prawa socjalne (zapewnienie właściwych społecznych warunków życia i rozwoju jednostki oraz ochronę jednostek niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania przed wykluczeniem społecznym), ekonomiczne (dają jednostce możliwość uczestnictwa w mechanizmach rynkowych oraz umożliwiają bycie podmiotem tej gry) i kulturalne (umożliwiają uczestnictwo w wykorzystywaniu dóbr kultury i wpływają na rozwój duchowy i intelektualny jednostek). Generacja trzecia: prawa solidarnościowe. M.in. prawo narodów do samostanowienia, prawo do tworzenia związków zawodowych. Przez większość badaczy nie są zaliczane do praw człowieka, bo nie opierają się na koncepcji praw indywidualnych. 

Katalog praw

Prawa i wolności osobiste

 • zakaz dyskryminacji
 • prawo do humanitarnego traktowania i poszanowania godności ludzkiej
 • prawo do życia
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
 • zakaz niewolnictwa i poddaństwa
 • zakaz tortur
 • prawo do sądu
 • zakaz arbitralnego zatrzymania, aresztowania lub wygnania
 • ochrona danych osobowych
 • swoboda przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania
 • prawo do azylu
 • prawo do obywatelstwa
 • prawo do zawierania związku małżeńskiego i zakładania rodziny
 • prawo własności
 • prawo do wolności poglądów i wypowiedzi
 • wolność myśli, sumienia i wyznania

Prawa polityczne

 • bierne i czynne prawo wyborcze
 • wolność zgromadzeń
 • wolność zrzeszania się
 • prawo dostępu do urzędów publicznych
 • prawo do udziału w życiu publicznym

Prawa ekonomiczne

 • prawo do pracy
 • prawo do wynagrodzenia
 • prawo do odpowiednich warunków pracy
 • prawo do tworzenia związków zawodowych

Prawa społeczne

 • prawo do świadczeń socjalnych i ubezpieczeń
 • prawo do ubezpieczeń zdrowotnych
 • prawo do wypoczynku
 • prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do zabezpieczenia społecznego

Prawa kulturalne

 • prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
 • prawo do nauki
 • prawo do swobodnych badań
 • prawo do wolności sztuki

Systemy ochrony praw człowieka: krajowe i międzynarodowe

System krajowy. Kluczowym dokumentem jest ustawa zasadnicza –  konstytucja, zwierająca katalog praw i wolności przynależnych jednostce. Ustala wzajemne relacje między władzami państwa a jego obywatelami. Zagwarantowane w konstytucji prawa i wolności stanowią zbiór wartości, podlegających ochronie ze strony wszystkich organów władzy publicznej. Są ponadto wytycznymi do tworzenia wszelkich aktów prawa. Do najważniejszych instytucji chroniących prawa człowieka na poziomie krajowym zaliczamy przede wszystkim:

 • sądy powszechne i administracyjne
 • sądy konstytucyjne (Trybunał Konstytucyjny)
 • ombudsmanów (rzeczników praw), 
 • parlament
 • inspektora ochrony danych osobowych
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje)

Rzecznicy. Rzecznik Praw Obywatelskich.  Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania prawa, nie nastąpiło jego naruszenie w myśl zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Systemy międzynarodowe. Wśród międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka możemy wyróżnić system: uniwersalny (powstał w ramach utworzonej w 1945 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Podstawę prawną funkcjonowania ONZ stanowi Karta Narodów Zjednoczonych (Karta NZ), systemy regionalne (system europejski, system afrykański, system międzyamerykański, system arabski) i systemy wyspecjalizowane (funkcjonują w ramach organizacji rządowych i pozarządowych i koncentrują się na ochronie grup osób np. kobiet, uchodźców, dzieci, mniejszości narodowych lub seksualnych, konkretnej generacji praw lub nawet pojedynczych prawach i wolnościach). W systemie europejskim kluczowe dla ochrony praw człowieka znaczenie mają: Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Najważniejszym dokumentem Rady Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka jest Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zwana Europejską konwencją praw człowieka. Została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r., weszła w życie 3 września 1953 r. Prawa zagwarantowane w konwencji i protokołach dodatkowych przysługują każdej osobie, która znajdzie się na terytorium państwa – strony konwencji. Organem kontrolnym konwencji jest Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC). Trybunał jest właściwy we wszystkich sprawach dotyczących interpretacji i stosowania EKPC oraz wydawania opinii doradczych. Składa się z sędziów, których liczba jest równa liczbie państw-stron wymienionej konwencji. Mechanizm kontrolny konwencji opiera się na systemie skarg indywidualnych i państwowych. Do trybunału napływa około 60–65 tys. skarg rocznie. Trybunał wydaje 900–1600 orzeczeń rocznie.

**************************

Konstytucja RP, Rozdział II

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ZASADY OGÓLNE

Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31.

 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 
 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 
 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32.

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33.

 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 
 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Art. 34.

 1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa. 
 2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.

Art. 35.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 
 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Art. 36.

Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 37.

 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. 
 2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.

WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 41.

 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 
 2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. 
 3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. 
 4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. 
 5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

Art. 42.

 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. 
 2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. 
 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 43.

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.

Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Art. 45.

 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Art. 46.

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 48.

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 
 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 49.

Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Art. 50.

Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Art. 51.

 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 
 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 
 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 
 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 
 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

Art. 52.

 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. 
 2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. 
 4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju. 
 5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Art. 53.

 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 
 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 
 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
 4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 
 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 
 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 
 7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Art. 54.

 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Art. 55.

 1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3. 
 2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:
  1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

  2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.

 3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji. 
 4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. 
 5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Art. 56.

 1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. 
 2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.

WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE

Art. 57.

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Art. 58.

 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 
 2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. 
 3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Art. 59.

 1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców. 
 2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. 
 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. 
 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

Art. 60.

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Art. 61.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 
 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 
 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 
 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Art. 62.

 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 
 2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

Art. 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE

Art. 64.

 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 
 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 
 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Art. 65.

 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. 
 2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. 
 3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa. 
 4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa. 
 5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

Art. 66.

 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 
 2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Art. 67.

 1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 
 2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.

Art. 68.

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 
 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 
 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 
 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 
 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Art. 69.

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Art. 70.

 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 
 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 
 3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa. 
 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa. 
 5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie.

Art. 71.

 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 
 2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

Art. 72.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 
 2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. 
 3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. 
 4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

Art. 73.

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Art. 74.

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 75.

 1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 
 2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.

Art. 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW

Art. 77.

 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 
 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Art. 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Art. 79.

 1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. 
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

Art. 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Art. 81.

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 można dochodzić w granicach określonych w ustawie.

OBOWIĄZKI

Art. 82.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 84.

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Art. 85.

 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. 
 2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa. 
 3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty ONZ dotyczące praw człowieka

 • Powszechna deklaracja praw człowieka (1948 r.)
 • Konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (1948 r.)
 • Konwencja o statusie uchodźców (1951 r.)
 • Konwencja o prawach politycznych kobiet (1952 r.)
 • Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych (1957 r.)
 • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966 r.)
 • Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966 r.)
 • Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1966 r.)
 • Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (1968 r.)
 • Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu (1973 r.)
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.)
 • Konwencja przeciwko torturom oraz innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu bądź karaniu (1984 r.)
 • Konwencja praw dziecka (1989 r.)
 • Międzynarodowa konwencja dotycząca ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin (1990 r.)
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (2006 r.)
 • Międzynarodowa konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed przymusowym zaginięciem (2006 r.)

Najważniejsze konwencje przyjęte w ramach RE w dziedzinie praw człowieka

 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950)
 • Europejska karta socjalna (1961)
 • Europejski kodeks ubezpieczeń społecznych (1964)
 • Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych (1992)
 • Ramowa konwencja o ochronie mniejszości narodowych (1995)
 • Zrewidowana europejska karta socjalna (1996)
 • Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi (2005)
 • Konwencja Rady Europy o zabieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011)
 • Konwencja Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi organami (2015)

Inne

 • Amerykańska Deklaracja niepodległości (1776)
 • Konstytucja 3 maja (1791)
 • Amerykańska konwencja praw człowieka (1969)
 • Afrykańska karta praw człowieka i ludów (1981)
 • Afrykańska karta praw człowieka i ludów (1981)

Strony internetowe:

 • Amnesty International – https://amnesty.org.pl 
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet – https://cpk.org.pl Fundacja Panoptykon – https://panoptykon.org 
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – http://hfhr.pl Human Rights Watch – https://hrw.org/pl Humanity in Action – https://humanityinaction.org Polska Akcja Humanitarna – https://pah.org.pl
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania – http://spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/dyskryminacja-i-mobbing
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjne – http://ptpa.org.pl
 • Rzecznik Praw Obywatelskich – https://rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja Stowarzyszenie Nigdy Więcej – http://nigdywiecej.org
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – http://www.tea.org.pl
 • Komisja Europejska – https://ec.europa.eu/anti-trafficking
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • – https://mswia.gov.pl/pl/tagi/641,Handel-ludzmi.html

Opracowanie Dorota Hemi
W opracowaniu wykorzystane zostały materiały m.in. Europejskiego Uniwersytetu Latającego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty Interantional, akty prawne.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.