Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

Mamy to!

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy wypracowali wspólne pomysły na projekty i rozpoczęli ich realizację! Ponadto powstało kompendium wiedzy na temat bieżącego kształtu praw człowieka, które będzie istotną pomocą w działalności aktywistycznej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami!

PRAWA CZŁOWIEKA

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi regulacjami prawnymi (Polski i Unii Europejskiej) dotyczącymi praw człowieka. Jest to kompendium wiedzy, które może się przydać każdej aktywistce i każdemu aktywiście! Cały dokument jest dostępny po kliknięciu w poniższy link: „kompendium wiedzy o prawach człowieka”.

Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności osobowej, przysługują każdemu bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek (uniwersalizm praw człowieka). Prawa człowieka należy traktować zatem zarówno jako kategorię praw moralnych, jak i pozytywnych. 

Prawa człowieka mają charakter powszechny (przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, płci, przynależności do danej grupy społecznej czy statusu majątkowego), naturalny (wynikają z samej istoty człowieczeństwa – mamy je, ponieważ jesteśmy ludźmi), przyrodzony (przysługują każdemu od chwili urodzenia, nie wynikają z woli państwa, a wywodzone są z istoty człowieczeństwa; państwo ich nie nadaje, a jedynie potwierdza), niezbywalny (przypisane są do każdej jednostki ludzkiej i nie można się ich zrzec), niepodzielny (wszystkie kategorie i generacje praw stanowią integralną i współzależną całość). 

Prawa człowieka wyznaczają granice władzy większości w społeczeństwach demokratycznych”. (Marek Nowicki, HFPCz) Możemy zatem uznać, że chronią mniejszości przed rządami większości. Nie ma demokracji bez praw człowieka, nie sposób również mówić  mówić o poszanowaniu praw człowieka w systemie innym niż demokratyczny.

Kompendium wiedzy o prawach człowieka

Wspólne działania – projekty

Poniżej efekt współpracy podgrup, w postaci pomysłów na wspólne projekty. Powstały między innymi takie projekty jak: warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe, warsztaty dla młodzieży, grupa samopomocowa oraz spotkania połączone z medytacją. Życzymy powodzenia w realizacji!

Działania artystyczne

W ramach aktywności związanych z tematem: „świat, w którym chciałabym/chciałbym żyć” powstała pieśń, którą autorka zgodziła się udostępnić.

Posłuchaj pieśni!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.